Drodzy Mistrzowie, absolwenci Centrum Szkolenia Zawodowego !

Nadeszła pora aby przekazać Wam dobrą wiadomość.
Po podpisaniu przez Prezydenta RP w dniu 10 czerwca 2014 r. ustawy z dnia 9.05.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768) wprowadzono korzystny zapis w Ustawie Prawo budowlane w zakresie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – dostępu do tzw. „Uprawnień budowlanych”.
Już nie tylko osoby z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane ale ponownie technicy oraz MISTRZOWIE uzyskali takie prawo.
Wymagana ustawą praktyka zawodowa w kierowaniu robotami budowlanymi dla techników i mistrzów  wynosi 4 lata (po 1800 godzin rocznie). Piszący sprawozdanie z praktyki zawodowej muszą o tym pamiętać.

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 lipca 2014 r. który opisuje wymogi stawiane uczestnikom egzaminów, sposób przeprowadzania, zakres uprawnień.
W załączniku nr 2 jest wykaz zawodów związanych z budownictwem w tym tytułów mistrzowskich w zawodach: murarz; murarz-tynkarz; cieśla – uprawnienia konstrukcyjno-budowlane; monter instalacji gazowych; monter sieci gazowych; monter instalacji i urządzeń sanitarnych; monter sieci cieplnych, monter sieci wodnych i kanalizacyjnych; monter sieci i instalacji i urządzeń sanitarnych – uprawnienia w zakresie sieci i instalacji sanitarnych oraz elektryk – uprawnienia w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych. Z informacji uzyskanej w Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Krakowie przewidywany termin ogłoszenia rozporządzenia to koniec września 2014 r. Brak jest wiedzy na temat wersji końcowej rozporządzenia.
Zła wiadomość dla mistrzów to czasookres dokumentowania praktyki zawodowej przy kierowaniu robotami budowlanymi - 4 lata, tyle samo co technicy. Ale, technik uzyskawszy dyplom ma bardzo małe doświadczenie zawodowe a mistrz – średnio 6 lat musi pracować aby się ubiegać o tytuł (są nieliczne wyjątki, kiedy wymagany staż pracy w zawodzie jest krótszy – np. technik budowlany, sanitarny, elektryk lub inżynierowie i magistrowie inżynierowie).
Osoby prowadzące działalność aby uzyskać prawo ubiegania się o tytuł mistrza w zawodzie z pominięciem czeladnika muszą udokumentować 6 letni staż w prowadzeniu działalności gospodarczej np. w sieciach i instalacjach: sanitarnych, elektrycznych czy w robotach budowlano-konstrukcyjnych. Czy nabyte w ten sposób umiejętności i doświadczenie nie dają prawa do krótszego okresu dokumentowania odbytej praktyki zawodowej?

Drodzy mistrzowie,
kiedyś namawiałem Was do zrzeszenia się i stworzenia własnej organizacji zawodowej mistrzów. Pan Jarosław Gowin załatwił to za Was i zainicjował ułatwienie dostępu do wykonywania zawodów regulowanych. Jak widać to nie wystarcza gdyż w dalszym ciągu trwa lobbing m. in. Izb Inżynierów Budownictwa aby utrudnić dostęp do uprawnień – pismo Andrzeja Rocha Dobruckiego Prezesa Krajowej Rady PIIB z dnia 8 lipca 2014 r. do Ministra Janusza Żbika.
 
Ponieważ na ostatniej stronie w/w rozporządzenia są wymienione osoby odpowiedzialne za projekt zachęcam Was do napisania do nich i wyrażenia swojego zdania na temat 4 letniej praktyki zawodowej dla mistrzów i do uznania nazw tytułów zawodowych mistrza uzyskanych przed 2013 rokiem, gdyż obecne nazwy odpowiadają aktualnemu wykazowi nazw zawodów, które to nazwy zmieniały się w latach 80; 90 i pierwszej dekadzie XXI wieku. (Jestem po rozmowie z Panią Anitą Wojtyrą i niestety nie ma już możliwości wnoszenia propozycji i uwag do projektowanego rozporządzenia).
A oto namiary:
Nr w wykazie prac legislacyjnych MIiR: 354
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra: Janusz Żbik
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu: Anita Wojtyra – tel. 22 522 5127
e-mail: anita.wojtyra@mir.gov.pl

Z poważaniem

Józef Wszołek – Prezes Zarządu Centrum Szkolenia Zawodowego