Jak uzyskać UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Co to są uprawnienia budowlane?

Potoczna nazwa „uprawnienia budowlane” oznacza uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) za samodzielne funkcje techniczne uważa się działalność w zakresie (art. 12 ustawy):

  • projektowania, sprawdzania projektów i sprawowania nadzoru autorskiego
  • kierowania budową lub robotami budowlanymi
  • kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną ich wytwarzania
  • wykonywania nadzoru inwestorskiego
  • sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

Kto może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Zgodnie z ustawą samodzielne funkcje techniczne mogą pełnić wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową potwierdzoną wydaniem stosownych uprawnień przez organ samorządu zawodowego, czyli przez Izbę Inżynierów Budownictwa. Warunkiem uzyskania uprawnień jest zdanie egzaminu.

Jakie trzeba mieć wykształcenie?

Przez wiele lat uprawnienia budowlane były dostępne jedynie dla absolwentów odpowiednich kierunków technicznych na uczelniach wyższych. Sytuacja zmieniła się kiedy weszła w życie Ustawa z dnia 29 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. 2014 poz. 768), która przywróciła możliwość ubiegania się o uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi w ograniczonym zakresie osobom posiadającym tytuł technika lub mistrza.

Ustawa określa również wymaganą praktykę, którą musi się wykazać osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane. Dla mistrzów i techników są to 4 lata od uzyskania tytułu mistrza bądź technika.

Z kolei wykaz kierunków studiów i zawodów odpowiednich dla danej specjalności zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (załączniki nr 2 i 3). Rozporządzenie określa również sposób dokumentowania praktyki zawodowej (załącznik nr 1).

Egzaminy

Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzają Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa. W Krakowie jest to Małopolska Okręgowe Izba Inżynierów Budownictwa http://www.map.piib.org.pl/. Egzaminy odbywają się w dwóch terminach: w maju i w listopadzie. Osoby chcące przystąpić do egzaminu powinny śledzić informacje na stronie internetowej swojej Izby, ponieważ przyjmowanie dokumentów odbywa się jedynie poprzez 2 tygodnie (z reguły już w lutym) na sesję wiosenną i 2 tygodnie (z reguły w sierpniu) na sesję jesienną.

Czy koniecznie trzeba korzystać z kursu przygotowawczego?

Chociaż przystąpienie do egzaminu nie jest obwarowane ukończeniem żadnego kursu przygotowawczego, to jednak warto rozważyć skorzystanie z dobrego, dostosowanego do specjalności, w której będziemy zdawać kursu przygotowawczego. Pozwoli on na nie tylko na uporządkowaniu materiału i przygotowaniu pod kątem części pisemnej egzaminu (test) ale również umożliwi lepsze przygotowanie się do egzaminu ustnego.