Jak uzyskać UPRAWNIENIA NA PODESTY RUCHOME

Uprawnienia na podesty ruchome

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321) osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne (w tym podesty ruchome) muszą posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające ich wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów, okres na jaki są wydawane uprawnienia oraz wzory wydawanych zaświadczeń kwalifikacyjnych określa Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1008).

Jakie są rodzaje uprawnień?

Osoby pracujące przy wszystkich urządzeniach technicznych, w tym również przy podestach ruchomych mogą posiadać dwa rodzaje uprawnień:

 • do obsługi – wymagane na stanowiskach operatorów i kierowców,
 • do konserwacji – wymagane na stanowiskach konserwatorów,

przy czym jedna osoba może posiadać obydwa rodzaje uprawnień.

Kategorie uprawnień

Nowe rozporządzenie w miejsce uprawnień bezterminowych wprowadziło uprawnienia terminowe oraz zmieniło kategorie uprawnień. W miejsce dotychczasowych kategorii I P i II P zostało wprowadzonych pięć kategorii:

 • Podesty ruchome stacjonarne – ważne 10 lat
 • Podesty ruchome wiszące (uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących i stacjonarnych) ważne 10 lat
 • Podesty ruchome masztowe (uprawnia do obsługi podestów ruchomych masztowych i stacjonarnych)ważne 10 lat
 • Podesty ruchome przejezdne – ważne 5 lat
 • Podesty na pojazdach kolejowych – ważne 10 lat

Podesty ruchome przejezdne

Ze względu na swoją uniwersalność bardzo szerokie zastosowanie znajdują podesty ruchome przejezdne. Można wśród nich wyróżnić podesty:

 • samobieżne na podwoziu kołowym lub gąsienicowym
 • zabudowane na samochodach
 • zabudowane na przyczepach

Dodatkowo ze względu na rodzaj konstrukcji nośnej podesty przejezdne można podzielić na:

 • nożycowe
 • teleskopowe
 • przegubowe

Jak uzyskać uprawnienia na podesty ruchome przejezdne?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jedyną drogą do uzyskania uprawnień do obsługi podestów ruchomych przejezdnych jest zdanie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie do UDT wniosku o sprawdzenie kwalifikacji oraz wniesienie opłaty egzaminacyjnej. Na przeprowadzenie egzaminu UDT ma 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami.

Egzamin składa się z dwóch części:

 • teorii – test jednokrotnego wyboru; czas 30 minut, 15 pytań, 4 możliwe odpowiedzi, zaliczenie od 11 poprawnych odpowiedzi
 • praktyki – obsługa podestu przejezdnego

Na egzamin należy zgłosić się z dowodem tożsamości (Dowód Osobisty lub Paszport.

Po zaliczeniu egzaminu UDT wydaje stosowne zaświadczenie kwalifikacyjne.

Czy do uzyskania uprawnień niezbędne jest ukończenie kursu?

Chociaż przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego do obsługi podestów ruchomych przejezdnych nie jest obwarowane ukończeniem szkolenia w w/w zakresie, to skorzystania z kursu znacząco zwiększa szanse na zdanie egzaminu. Na kursie nie tylko zapoznasz się z wymaganym na egzaminie zakresem wiedzy teoretycznej, ale również nabierzesz umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu praktycznego. Podejście do egzaminu bez odpowiedniego przygotowania z dużym prawdopodobieństwem zakończy się niepowodzeniem nawet u osób posiadających wieloletnie doświadczenie.

Jak przedłużyć termin ważności uprawnień?

Osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat przynajmniej 3 lata pracowały przy obsłudze podestów ruchomych mogą zgodnie z art. 23 ust 23 pkt. 2c ustawy o dozorze technicznym bezpłatnie przedłużyć termin ważności uprawnień na kolejne 5 lub 10 lat. W tym celu należy nie później niż na 3 miesiące przed upływem terminu ważności uprawnień złożyć do UDT wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.