Oferta

Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Czas trwania: 1 dzień

Najbliższe szkolenia:

Termin do ustalenia

Zgłoszenie na kurs
  • Cel szkolenia: aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
  • Grupa docelowa: szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • Wymagania wstępne: pracownicy na stanowiskach robotniczych mają obowiązek odbyć szkolenie okresowe w dziedzinie bhp w okresie do 12 miesięcy od daty zatrudnienia. Kolejne szkolenia okresowe na stanowiskach robotniczych przeprowadzane są nie rzadziej niż raz na 3 lata. Przy pracach szczególnie niebezpiecznych i uciążliwych dla zdrowia, szkolenia okresowe na stanowiskach robotniczych powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na rok.

Opis szkolenia

1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą:

a) Źródła prawa w dziedzinie ochrony pracy – zarówno na szczeblu krajowym (Konstytucja, Kodeks pracy, Polskie Normy, ustawy i rozporządzenia); oraz na szczeblu międzynarodowym (umowy i konwencje międzynarodowe, dyrektywy Unii Europejskiej), a także wewnątrzzakładowe źródła pracy (regulaminy pracy);

b) Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bhp oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp:

–  podstawowe obowiązki pracodawcy w tym odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy, obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników, obowiązek znajomości przepisów o ochronie pracy, w tym przepisów i zasad bhp,

– prawa i obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikające z art. 210, 211, 212 Kodeksu pracy,

– obowiązki pracownicze na podstawie art. 100 Kodeksu pracy,

– obowiązki pracodawcy w zakresie organizacji pracy gwarantującej bezpieczne i higieniczne warunki pracy w obiektach budowlanych i pomieszczeniach pracy, oraz wyposażenie w maszyny i urządzenia techniczne,

– obowiązki pracodawcy w zakresie szkolenia bhp,

– uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.

c) Ochrona pracy kobiet i młodocianych:

prace wzbronione kobietom w ciąży i karmiących dziecko piersią,

– ograniczenia wskazane kobietom przy ręcznych pracach transportowych,

wykaz prac wzbronionym młodocianym

zasady zatrudniania młodocianych,

czas pracy młodocianych.

2. Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy, oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia ich odziaływania na pracowników:

a) Charakterystyka czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowiskach pracy w tym: czynniki fizyczne, czynniki chemiczne, czynniki biologiczne oraz czynniki psychofizyczne,

źródła tych czynników oraz potencjalne konsekwencje zagrożeń z nimi związanych,

charakterystyka podstawowych zagrożeń,

b) Środki zapobiegające skutkom zagrożeń:

środki techniczne eliminujące lub ograniczające zagrożenie u źródła,

środki ochrony zbiorowej,

rodzaje odzieży ochronnej i jej zastosowanie,

dopasowanie odzieży ochronnej do rodzaju narażenia,

– dobór i stosowanie odzieży roboczej.

3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku:

a) Pożar – zapobieganie i gaszenie:

przyczyny powstawania pożarów i drogi rozprzestrzenienia,

– grupy pożarów,

– podręczny sprzęt gaśniczy,

– ewakuacja ludzi i mienia (drogi ewakuacyjne, znaki ewakuacyjne),

– instrukcje postępowania na wypadek pożaru lub innego zdarzenia.

b) Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

zasady udzielania pierwszej pomocy (zasady ogólne, postępowanie przy zranieniach, złamaniach, omdleniach, oparzeniach, porażeniu prądem elektrycznym, zasady reanimacji).

    4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy,

przykłady zaistniałych wypadków w branży, w której organizowane jest szkolenie,

– omówienie najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy,

– postępowanie w razie wypadku oraz świadczenia z nim związane.

Egzaminy

Teoretyczny:
w formie testu jednokrotnego wyboru

 

Koszt szkolenia

Do ustalenia

Dodatkowe informacje

  • Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zmianami.
  • Kursy odbywają się w Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o. o. w Wieliczce koło Krakowa.
  • Istnieje możliwość organizacji szkolenia w siedzibie przedsiębiorcy.