Oferta

Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracowników administracyjno – biurowych

Czas trwania: 1 dzień

Najbliższe szkolenia:

Termin do ustalenia

Zgłoszenie na kurs
  • Cel szkolenia: aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
  • Grupa docelowa: szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Wymagania wstępne: pracownicy administracyjno – biurowi odbywają je nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Opis szkolenia

  1. wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy;
  2. postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników;
  3. problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe;
  4. postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Egzaminy

Teoretyczny:
w formie testu jednokrotnego wyboru

Koszt szkolenia

Do ustalenia

Dodatkowe informacje

  • Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zmianami.
  • Kursy odbywają się w Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o. o. w Wieliczce koło Krakowa.
  • Istnieje możliwość organizacji szkolenia w siedzibie przedsiębiorcy.