Oferta

Szkolenie wstępne z zakresu BHP

Czas trwania: Instruktaż ogólny - 3 godz., Instruktaż stanowiskowy od 2 do 8 godz.

Najbliższe szkolenia:

Termin do ustalenia

Zgłoszenie na kurs
  • Cel szkolenia: instruktaż ogólny - zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, b) przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, c) zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Instruktaż stanowiskowy uzyskanie przez pracownika: a) informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, b) wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych, c) wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.
  • Grupa docelowa: szkoleniom podlegają wszyscy zatrudnieni bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, w tym również osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, pracownicy zatrudnieni w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, praktykanci.
  • Wymagania wstępne: szkoleniom podlegają wszyscy zatrudnieni bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, w tym również osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, pracownicy zatrudnieni w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, praktykanci.

Opis szkolenia

Szkolenie wstępne dzielimy na:

  • Instruktaż ogólny– zapewnia uczestnikom poznanie podstawowych przepisów BHP zawartych w Kodeksie Pracy, zasad udzielania pierwszej pomocy ale również regulaminów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w danym zakładzie pracy. Instruktaż ogólny może przeprowadzić pracownik służby BHP lub inna osoba działająca na zlecenie pracodawcy pełniąca zadania tej służby.
  • Instruktaż stanowiskowy zapewnia uczestnikom zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach, ryzykiem zawodowym, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Instruktaż powinno się przeprowadzić za każdym razem kiedy zmieniają się warunki pracy np. techniczno-organizacyjne ale również dla pracownika który zmienia stanowisko pracy. W przypadku gdy pracownik wykonuje pracę na kilku stanowiskach powinien odbyć instruktaż na każdym z nich. Instruktaż ogólny może przeprowadzić pracodawca lub inna osoba kierująca pracownikami jeżeli posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Szkolenie wstępne może być przeprowadzone tylko i wyłącznie w formie instruktażu. Należy je zorganizować przed dopuszczeniem do pracy nowo zatrudnionych pracowników, jak również studentów odbywających praktykę zawodową oraz uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu odbycia nauki zawodu.

Koszt szkolenia

Do ustalenia

Dodatkowe informacje

  • Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zmianami.
  • Kursy odbywają się w Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o. o. w Wieliczce koło Krakowa.
  • Istnieje możliwość organizacji szkolenia w siedzibie przedsiębiorcy.